ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

 

ГОЛОВНА МЕТА РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ: визначення і забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов для формування психічно зрілої, відкритої для засвоєння нового досвіду, високо адаптивної особистості, що орієнтована на самореалізацію і розвиток власних здібностей.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ:

 

психологічний супровід дітей в період адаптації до нових умов навчання, профілактика дезадаптації;

 

створення сприятливого психологічного клімату в учнівському та педагогічному колективі;

 

здійснення психологічного супроводу розвитку особистості учня та вчителя.

 

діагностика, профілактика та корекція можливих проявів девіантної і соціально небажаної поведінки, психологічних відхилень.

 

використання психологічних методів для підвищення продуктивності навчання, стимулювання креативності учнів та педагогів, підвищення психологічної обізнаності усіх учасників педагогічного процесу.

 

допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості в подальшому професійному виборі.

 

профілактика негативних явищ та пропаганда здорового способу життя;

 

допомога в запровадженні здоров`я зберігаючих технологій освітнього процесу, зміцнення фізичного, психічного і психологічного здоров`я вихованців.

 

ОСНОВНА ПРОБЛЕМА НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ:«Позитивна соціалізація вихованців школи-інтернату, розвиток високо-адаптивної особистості».

 

 

 

 

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ ЗАКЛАДУЧумак Ольга Миколаївна

 

Освіта: Запорізький національний університет (2011 рік), спеціальність «Психологія».

 

Підвищення фахової майстерності: практичний психолог пройшла навчання та отримала сертифікати педагога-тренера за такими програмами:

 

Міжнародна програма «Профілактика ризикованої поведінки на засадах розвитку життєвих навичок за проектом «Школа проти СНІДу».

 

Курс «Я – моє здоров’я – моє життя», що реалізується в рамках Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» щодо здорового способу життя серед молоді України».

 

Інформативно-навчальний курс «Інтерактивні форми роботи з дітьми в тимчасовому дитячому колективі».

 

Головними формами діяльності практичного психолога є:

 

 

Посадова інструкція практичного психолога 1. Загальні положення

 

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі Положення про психологічну службу в системі освіти України, Етичного кодексу товариства психологів України та інших нормативних документів.

 

1.2. Психолог призначається на посаду і звільняється з неї начальником управління освіти.

 

1.3. Психолог повинен мати вищу спеціальну (психологічну) освіту.

 

1.4. Психолог підпорядкований безпосередньо директору школи.

 

1.5. У своїй діяльності психолог керується Законами України з питань освіти, Положенням про психологічну службу в системі освіти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку школи, цією Інструкцією. Психолог дотримується Конвенції про права дитини.

 

2. Функції

 

Основними напрямами діяльності психолога є:

 

2.1. Організація психологічного діагностування учнів школи.

 

2.2. Організація сталої системи психологічної освіти вчителів.

 

2.3. Проведення психолого-корекційної роботи з учнями.

 

3. Посадові обов'язки

 

Психолог виконує такі посадові обов'язки:

 

3.1. Бере участь в організації навчально-виховної роботи, спрямованої на забезпечення умов для особистого розвитку учнів, збереження їхнього повноцінного психологічного здоров'я.

 

3.2. Зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомостей, що отримані в процесі діагностичної і корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню.

 

3.3. Проводить семінари та консультації для педагогічного складу з питань психологічних аспектів розвитку, навчання, виховання учнів.

 

3.4. Веде облік роботи за місяць, графік консультацій для педагогів, учнів, батьків, журнал проведення консультацій, папки на кожну паралель класів з матеріалами щодо результатів роботи з учнями й педагогами.

 

3.5. Складає річний план роботи, узгоджений із методистом, який відповідає за психологічну, і затверджений директором.

 

3.6. Здійснює планування, виходячи з норм практичної психологічної роботи з учнями й дорослими.

 

3.7. Будує свою діяльність на засадах довіри в тісній взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу.

 

3.8. Турбується про здоров'я і безпеку довірених йому учнів; дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

 

3.9. Проходить періодичне безкоштовне медичне обстеження.

 

3.10. Підвищує свою кваліфікацію.

 

4. Права

 

Психолог має право на:

 

4.1. Самостійний вибір пріоритетних напрямів роботи, співвідношення різних видів робіт з огляду на потреби школи.

 

4.2. Спеціальний кабінет, забезпечений методичним, матеріальним обладнанням.

 

4.3. Захист професійної честі й гідності.

 

4.4. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

 

4.5. Захист своїх інтересів самостійно чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного або службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

 

4.6. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

 

4.7. Підвищення кваліфікації.

 

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

 

5. Відповідальність

 

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту чи Правил внутрішнього розпорядку школи, інших локальних актів, законних розпоряджень адміністрації посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, психолог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

 

5.2. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним чи психічним насиллям над учнем, скоєння іншого аморального вчинку психолог може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону України "Про освіту".

 

5.3. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки психолог несе матеріальну відповідальність у порядку та межах, встановлених трудовим і чи цивільним законодавстом.

 

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

 

Психолог:

 

6.1. Працює за графіком, складеним виходячи із 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

 

6.2. Підтримує зв'язки з педагогічним колективом; професійно підпорядкований психологічному центру міста, області.

 

6.3. Подає директору школи і до центру професійного підпорядкування річний звіт про роботу.

 

6.4. Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційного-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.

 

 

 

ДОПОВІДЬ
ДОПОВІДЬ «Досвід профілактики асоціальни
Microsoft Word документ 39.5 KB
Вплив психологічного клімату на духовний
Вплив психологічного клімату на духовний
Microsoft Word документ 64.0 KB
Вплив сімейного виховання на розвиток особистості дитини.docx
Вплив сімейного виховання на розвиток ос
Microsoft Word документ 34.1 KB
План роботи психологічної служби
ПЛАН РОБОТИ психологічної служби (2012-2
Microsoft Word документ 84.5 KB
Психологічні особливості адаптації до навчання в середній школі учнів
Психологічні особливості адаптації до на
Microsoft Word документ 24.8 KB
Дослідження комп'ютерно - ігрової залежн
Microsoft Word документ 168.5 KB